วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่โ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานการประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทำไร่หมุนเวียน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยทีมจีสด้านำโดยนางมิ่งขวัญ กันธา และนางสาวอลิษา เสมานารถ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับดร.พลภัทร เหมวรรณ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) นำเสนอสรุปบทเรียนประเด็นการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้โดยกลไกการจัดการร่วมแบบประชารัฐ มีส่วนร่วมทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนคนกัลยาฯและแนวทางแก้ไขเพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ อ.กัลยาณิวัฒนา ประเด็นสำคัญในการหารือคือกฎหมายที่ดินและกฎหมายป่าไม้ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับคนที่นำมาใช้ การประกาศเขตที่ดินของรัฐทั้งหมดต้องไม่ก่อให้เกิดการริดรอนสิทธิ์และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน โดยการประกาศชั้นคุณภาพลุ่มน้ำส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิถีชีวิตของชาวกัลยาฯ มีคนอยู่ในเขตป่าสงวน สรุปมติในที่ประชุมลงความเห็นว่าต้องมีแนวเขตที่ดินทำกินที่ชัดเจนและประชาชนรับรู้ เพื่อป้องกันการขยายที่ดิน โดยใช้ข้อมูลแนวเขตที่เกิดจากการร่วมกันจัดทำขึ้นแล้วนั้นนำเสนอต่อในที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆและครม.ต่อไป จิสด้ามีบทบาทชัดเจนในการเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ชาวบ้านและหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำไว้ให้มีความถูกต้องทางภูมิสารสนเทศและได้มาตรฐานกลางเพื่อยกระดับการจัดการแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการขยายผลเชิงนโยบายสู่การประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงอื่นๆต่อไป


Cr อลิษา เสมานารถ : อลิซ จิสด้า รายงาน