ระหว่างวันที่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 ทีมภูมิสังคมและทีมระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ จากจิสด้า ลงพื้นที่ บ้านห้วยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตาม ประเมินผล พื้นที่โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพึ่งพาตนเองและรับมือภัยพิบัติแก่ชุมขน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานการดำเนินงาน ในวันนี้ (วันที่ 18 ธันวาคม 2560)
1. วางแผนการบินจำนวน 6 แปลง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 แปลงที่ดินของกำนันวิทยา และนายธนา กลุ่มที่ 2 แปลงที่ดินของนายกาลี นายอาทิตย์ และนายศรพิชัย และกลุ่มที่ 3 แปลงที่ดินของนายศาศวัต ซึ่งเป็นแปลงที่กำลังเริ่มพื้นที่
2. วางจุด GCP แปลงกลุ่มที่ 1 สำหรับการบินถ่ายภาพในพรุ่งนี้

 

 

Cr. ประภาพร ภาชีรัตน์ : บุ๋ม จิสด้า รายงาน