การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 PM สังคม โดย นางสาวปรีย์วรา คำลือ และนางสาวอลิษา เสมานารถ เข้าร่วมการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ร่วมด้วย คณะทำงานกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย นางทิพพรรณ ไชยยูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พช.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ รวมไปถึงหน่วยงานจังหวัดหลายภาคส่วน อาทิเช่นสถิติ,พมจ.,สาธารณสุข,พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น ได้รับฟังการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านและความเป็นพื้นฐาน(กชช.2ค และ จปฐ.) ทั้งในส่วนการวิเคราะห์ระดับพื้นที่และการใช้เครื่องมือระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) นั้น ภาพรวมของจังหวัดมีความสนใจ เห็นประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจเอง มาเชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งทำให้เรียกดูข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้และยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆในหลายๆมิติต่อไปได้อีก อีกทั้งยังติดตามและประเมินผลโครงการที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนได้หลายระดับ ทั้งนี้หน่วยงานในจังหวัดแพร่มีความสนใจจะเพิ่มเติมข้อมูลโครงการที่มีอยู่ในระดับหมู่บ้าน (โครงการแก้ปัญหาขยะ,ปัญหายาเสพติดและการจราจร) โดยใช้ระบบ G-Social เป็นเครื่องมือในการใช้งาน เพื่อติดตามโครงการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแพร่ต่อไป

นอกจากนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมสนใจอยากให้จิสด้า นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาสอนในการวิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพในพื้นที่ ชี้เป้าปัญหาต่างๆ ผนวกกับข้อมูลสถิติที่มี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และนำเสนอต่อผู้ว่าฯ และส่วนราชการภายในจังหวัดได้รับทราบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย agenda ที่วางไว้คร่าวๆ ปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม เบื้องต้นจะประสานและพูดคุยกันภายหลังอีกครั้ง
อลิษา,ปรีย์วรา รายงาน