สทอภ. โดย นางสาวอลิษา เสมานารถ และ นางสาวศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดพื้นที่เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพ โดยช่วงเช้าของวันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและแนวคิดสำหรับจัดทำLDN พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย เสวนาในเรื่องมาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดย รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ นางนงคราญ มณีววรณ และนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในช่วงบ่าย อาทิเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรมวิชาการเกษตร,สวทช.,กรมอุตุ,สำนักงานเขตที่ดินฯลฯ จำนวน 50 ท่าน จัดลำดับและให้คะแนนความสำคัญของปัญหาแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางกรมพัฒนาที่ดินกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมต่อไป

Cr. อลิษา เสมานารถ