ทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

  14 กันยายน 2560 สทอภ.นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดย นายอำเภอบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ขอคืนจากชุมชน (บ้านหนองเจ็ดหน่วย) เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มจากมติที่ตกลงกันไว้ คือหลังปี54 ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกเพิ่มต้องขอนำเข้าสู่กระบวนการชุมชน หารือเพื่อหาข้อยุติในรูปแบบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน และต้องอยู่ในกฏ ระเบียบ กติกา ร่วมกันด้วย เครื่องที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ทำความเข้าใจคือข้อมูลแผนที่รายแปลง3ช่วงเวลา ที่จิสด้าสนับสนุน ข้อมูลรายแปลงเป็นข้อมูลที่เกิดจากกลไกการจัดการร่วมในพื้นที่ ชาวบ้านทำ จิสนอร์ท ช่วยทำฐานข้อมูล จิสด้ามาเปรียบเทียบ และส่งกลับมาให้คณะทำงานระดับอำเภอ กระจายลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง กระบวนการดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความชัดเจน ได้ข้อตกลงร่วม และประหยัดเวลา และงบประมาณจากภาครัฐเป็นอย่างมาก ผลที่ได้ตามมาคือ อ.กัลยาฯ ได้พื้นที่คืนเพื่อปลูกป่าหรือฟื้นคืนป่าเกือบ5,000 ไร่ ในระยะเวลาเพียงแค่ 8 เดือน หลังจากนี้ต้องมีการติดตามตรวจสอบต่อไป อย่างน้อยปีละ1ครั้ง และที่สำคัญการหนุนเสริมจากทุกหน่วยงานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชาวบ้าน ทั้งในด้านการเกษตร การจัดการน้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ก็ยังต้องดำเนินต่อไป “ชาวบ้านปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ ไทยแลนด์4.0ก็ไม่ไกลเกินฝันที่จะเป็นจริง” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนบนดอยก็พร้อมจะรักษาป่าต้นน้ำ  ป่าคือชีวิต น้ำคือจิตใจ ดินคือกาย หลอมรวมกันได้ “คน ดิน น้ำ ป่า” ทรัพยากรธรรมชาติจะยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย

Cr.อลิษา เสมานารถ