วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดชุมชน ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

  จากแผนที่ทำมือ สู่แผนที่ภาพดาวเทียม แสดงพิกัดประตูระบายน้ำ และจุดคลองส่งน้ำที่ตื้นเขิน เป็นการนำข้อมูลจากตัวแทนชุมชนที่ทำการเก็บพิกัดในพื้นที่นำมาลงในแผนที่ทำมือ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนที่บริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และการจัดการคุณภาพน้ำ

Cr. ชลธิชา เมฆนิล