สทอภ. โดย PM สังคม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ ร่าง แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประเด็นสำคัญ การประชุมกลุ่มย่อย “ด้านการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และที่ดินของรัฐ”

  1. เพื่อให้ได้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศในระยะเร่งด่วน ในลักษณะบูรณาการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณะต่อ ร่าง นโยบายและแผนการบริการจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศในระยะเร่งด่วน

Cr. ปรีย์วรา คำลือ