GISTDA  โดย นางสาวอลิษา เสมานารถ และนางสาวธนตรากรณ์ ตราช่าง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อนำเทคโนโลยีจากดาวเทียม ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดย GISTDA ได้จัดทำแผนที่บริเวณพื้นที่อ่าวตราดรายตำบล มอบให้กับผู้นำชุมชน และทำความเข้าใจด้านตำแหน่งและการเพิ่มข้อมูลบนแผนที่ของแต่ละชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น

  1. แนวเขตหมู่บ้าน ตำแหน่งสถานที่สำคัญ
  2. เขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน
  3. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่เกษตรกรรม
  4. ตำแหน่งบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ท้องถิ่น
  5. บริเวณที่มักพบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
  6. จุดที่ตั้งปะการังเทียม ตำแหน่งธนาคารสัตว์น้ำต่างๆ

  โดยกำหนดระยะเวลาในการลงข้อมูลดังกล่าวหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะรวบรวมแผนที่และส่งให้ทาง GISTDA นำเข้าข้อมูลและจัดทำให้ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป

Cr. อลิษา เสมานารถ