สทอภ. เข้าร่วม “ประชุมหารือขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด” โดยการนำเทคโนโลยีแผนที่จากดาวเทียมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , เครือข่ายอ่าวตราด , องค์กรชุมชนคนตราด , Land Watch THAI จับตาปัญหาที่ดิน , สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติตราด ณ คลินิกเซ็นเตอร์ ศูนย์ประสานหน่วยงานท้องถิ่น จ.ตราด

  สืบเนื่องจากวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา GISTDA และ SDF ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ พูดคุย แลกเปลี่ยนกับชุมชน ต.อ่าวใหญ่ ต.แหลมกลัด ต.ไม้รูด ทำให้เห็นสภาพพื้นที่ และประเด็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีมากมายหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การกัดเซาะชายฝั่ง การใช้เครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมาย วิกฤติโลมาอิรวดี

  ซึ่งการจะขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมจำเป็นต้องผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน เข้ามาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน โดยมีภาคีหนุนเสริมจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น GISTDA , SDF , IUCN ซึ่งจะเป็นหน่วยเอื้ออำนวย ประสานการเชื่อมโยงที่ปรึกษา ตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เป้าหมายหลักของการดำเนินงาน คือ ร่วมกันออกแบบกลไกในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base Solution)

Cr. ปรีย์วรา คำลือ