วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

  GISTDA ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนการจัดระเบียบที่ดินป่าไม้ ภาคประชาสังคม ร่วมกับอำเภอกัลยาณิวัฒนา GISTNorth มูลนิธิรักษ์ไทย สภาคริสตจักร และกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ โดยมี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

  สรุปเนื้อหาในการประชุม

  1. GISTDA นำเสนอผลการแปลพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ใน อ.กัลยาณิวัฒนา 3 ปี (2545, 2555 และ 2559) และได้อธิบายให้นายอำเภอฯ ได้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ที่มีการนำเสนอมาแล้ว ก่อนหน้านี้ ซึ่งนายอำเภอฯ เข้าใจดีแล้ว
  2. GISTDA นำเสนอข้อมูล Hot Spot และ พื้นที่เผาไหม้ ปี 2559 และ 2560 ในช่วง 60 วัน อันตราย ให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  3. GISTDA และ GISTNorth นำเสนอผลการวิเคราะห์พื้นที่บุกรุก ปี 2555 และ 2559 ร่วมกับข้อมูลรายแปลง ปี 2552/2554 ในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ในที่ประชุมเห็นชอบและขอให้มีการปรับเงื่อนไขการวิเคราะห์เพิ่มเติม และทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ส่งมอบข้อมูลรายแปลงที่เหลืออีก 6 หมู่บ้านสุดท้าย ให้ทาง GISTDA และ GISTNorth เพื่อการทำวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกให้ครบทั้งอำเภอฯ
  4. GISTNorth นำเสนอแนวคิดคนอยู่ร่วมกับป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในระยะยาวได้
  5. กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ 55 ชุมชน ใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีความสนใจจะทำตามแนวทางของอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในการประเมินพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่บุกรุก เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการผลักดันเข้าสู่ คทช. ร่วมกัน
  6. ในที่ประชุมกำหนดจะให้มีการนำเสนอผลการจัดทำข้อมูลรายแปลงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีระดับภาคเหนือ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยจะเชิญ ผสทอภ. พล.อ. สุรินทร์ และผู้ใหญ่อื่นๆ ที่อยู่ใน คทช. ให้มาร่วมงานและรับข้อเสนอการจัดการที่ดิน พร้อม ThaiPBS (รายละเอียดจะหารือกันอีกที)
  7. นัดประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่บุกรุก ปี 2555 และ 2559 และกำหนดร่างการเขียนข้อเสนอ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

Cr. คติวิช กันธา