วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-16.30น. ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

  PM สังคม เข้าร่วม เตรียมการสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า” บทสรุปและข้อเสนอเพื่อการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผู้เจ้าร่วมจากภาคีเครือข่ายการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้ (PGIS Network) ประมาณ 18 ท่าน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. รายละเอียดและหน้าที่ในงานสัมมนาฯ
  2. หนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระหว่าง GISTDA กับ ภาคีเครือข่ายการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้ (PGIS Network) และชุมชนในพื้นที่นำร่อง
  3. ข้อเสนอตามมาตรา 19 (ร่าง) โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวพระราดำริ เพื่อการจัดระเบียบที่ดินอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ เสนอต่อครม. และ คทช.

Cr. ปรีย์วรา คำลือ