วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง จ. เชียงใหม่

  ผสทอภ. นำเสนอการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ตามหลักแนวคิดแม่แจ่มโมเดลพลัส

  • การจัด Zoning เพื่อจัดการที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ อ แม่แจ่ม และ อ กัลยานิวัฒนา ที่ทาง Gistda ได้ดำเนินการแปลตีความจากดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  • สามารถขยายผลการประยุกต์ใช้แม่แจ่มโมเดลพลัสไปสู่ 3 อำเภอ ได้แก่ จอมทอง เชียงดาว และพร้าว สามารถติดตามการดำเนินงานโดยระบบ THEOS-2 ของ Gistda แบบ near real time

Cr. ศศิประภา แถวถาทำ