GISTDA ได้ร่วมจัดงานมหกรรม “รูปธรรมการจัดการร่วมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ โดย นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกกษา มากกว่า 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างความตระหนักต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง ร้องเพลง แข่งตอบคำถามเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลลทั่วไป กว่า 1,000 คน