2 ต.ค 60 สทอภ. นำโดย รก.ผอสปภ./ผจก.PMสังคม ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ55 ปี โดยเป็นผู้แทน สทอภ. มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ท่านอธิบดีกล่าว รวมถึงการลงนามMOU เชื่อมโยงข้อมูลกับ GISTDA ด้วย ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งและตอบโจทย์ SDGs และนโยบายของรัฐ ที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม/โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ

Cr.มิ่งขวัญ กันธา