วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมบูรณาการและส่งเสริมการสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยเครื่องมือเชิงพื้นที่ ในภารกิจ “บูรณากลไกเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำระดับพื้นที่” กล่มเป้าหมาย พัฒนาการอำเภอ 7 อำเภอ จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานภาคีจังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 20 คน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.ปี2561 ระบุว่าจังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดอันดับ3 ครัวเรือนรายได้ตกเกณฑ์ 38000 บาท/คน/ปี จำนวน 1,137 ครัวเรือน ทางจังหวัดได้มีการสำรวจเบื้องต้นมี 441 ครัวเรือน ที่มีศักยภาพในการส่งการพัฒนาครัวเรือนและสงเคราะห์ครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนได้ รวมถึงการขับเคลื่อนตามแผนบูรณาการ โดยแผนชุมชน สัมมาชีพ ผู้นำ อช. ทีมปฏิบัติการแก้จน ผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำ family folder รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ในการนี้ ผอ.สปภ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการกลไกเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงพื้นที่ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน รวบรวม วิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำระดับพื้น

Cr.ปรีย์วรา รายงาน