PM สังคม ร่วมกับฝ่ายภูมิสังคม นำทีมโดยมิ่งขวัญ กันธา และอลิษา เสมานารถ ลงพื้นที่ อบต.แม่ศึก และเทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสร้างความเข้าในบทบาทของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีต่อชุมชน เตรียมความพร้อมสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และการเกษตร ตามแนวทางการจัดการร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักพื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างพลังชุมชน มุ่งเน้นบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้จากชุมชน องค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน จัดการ และประเมินผล ในส่วนผู้นำส่วนท้องถิ่น นายกเทศบาลตำบลท่าผา และ อบต.แม่ศึก เตรียมจัดตั้งคณะทำงานระบบฐานข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากร พร้อมจัดทำศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับตำบล ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับนโยบาย นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเตรียมความพร้อมของชุมชนไทยสู่พลวัตรใหม่ในยุค Thailand 4.0