วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. “เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ ห้องประชุม BB202 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  โดยมี ศาสตร์ตราจารย์ เผดิมศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 50 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนภายใต้คณะทำงาน

  1. คณะทำงานด้านการจัดทำมาตรฐานและแนวทางการจัดทำปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์
  2. คณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
  3. คณะทำงานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
  4. คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษและมลพิษทางทะเล
  5. คณะทำงานด้านสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการจัดการทางทะเล
  6. คณะทำงานด้านพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
  7. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริกหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ซึ่งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความต้องการ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งระบบบริหารจัดการและเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย การบูรณาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ต่อไป

Cr. ปรีย์วรา คำลือ