สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหน้า : เหลียวหลัง 10ปี แลหน้าประชารัฐ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน” ณ รินรดา รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สทอภ.โดยนางสาวปรีย์วรา คำลือและนางสาวอลิษา เสมานารถ เข้าร่วมเแลกเปลี่ยนพัฒนาการและสรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายต้านโลกร้อน GWWN กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน (ประเด็น รูปแบบ กลไกลการทำงาน ) นำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายได้ ความร่วมมือของภาคีกว่า 30 หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วมถึงองค์กรอิสระ อาทิเช่น กรมอุทยานฯ, กรมป่าไม้, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, มูลนิธิรักษ์ไทย, สภาคริสต์จักร, Impect, Plan, ศูนย์ภูมิสารสนเทศภาคเหนือ กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ และโรงเรียนบนพื้นที่สูง เป็นต้น จากการปฏิบัติเชิงพื้นที่โดยกระบวนการชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการจัดการร่วมทั้งด้านคน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะเด่นของเครือข่ายเป็นการทำงานแบบพี่น้อง แบ่งปันข้อมูลและเดินหน้าการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งองค์กรตนเองและสนับสนุนเครือข่ายไปพร้อมกัน แผนงานและกิจกรรมของแต่ละองค์กรในปีนี้จะถูกรวบรวมและเผยแพร่บนปฏิทินส่วนกลางเครือข่ายโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งข่าวสารและนำไปสู่ความร่วมมือในกระบวนการชุมชนต่อไป