สทอภ. นำโดย รก.อสวภ. สพธ. และPM สังคม  ร่วมหารือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (ระยะที่2) กับ กองบริหารจัดการที่ดิน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม

  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเน้นการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ทั้ง 4 คณะ สำหรับพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบูรณาการทางด้านข้อมูล และทำให้การบริหารจัดการพื้นที่จัดที่ดินให้แก่ราษฎรมีความเป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Cr. ปรีย์วรา คำลือ