สทอภ. โดย PM สังคม เข้าร่วมสัมมนา “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 ท่าน โดยพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาของระบบการผังเมืองในปัจจุบัน ทั้งในด้านการวาง การจัดทำและการบังคับใช้ รวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อนให้ผังเมืองมีบทบาทการเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาและสร้างสมดุลด้านกายภาพของประเทศ สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปด้านผังเมือง และมีส่วนร่วมผลักดันให้การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ของประเทศเป็นไปอย่างสมดุล ยืดหยุ่นและยั่งยืนต่อไป

Cr. ปรีย์วรา คำลือ