28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม.

  การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาของภูมิภาคและประเทศในปัจจุบัน [ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2600]

โดยบทบาทผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  “ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง…” และ “พัฒนาปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย…”

Cr. ปรีย์วรา คำลือ