โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย จนท.สทอภ. จนท.พช. และจนท.10จังหวัดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน รวม 40 คน
22 พ.ย.2560 การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลชุมชน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

 

 

23 พ.ย.2560 ศึกษาข้อมูลชุมชนและการนำไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชน เป้าหมายปี2561 การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

 

24 พ.ย.2560 นำคณะทำงานร่วม MOU และจนท.10 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน รวม 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม และสถานีรับสัญญาณดาวเทียม/ห้องควบคุมดาวเทียม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมเปิดตัวระบบ G-Social