สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนและบริหารจัดการ”

     วันที่ 18 กันยายน 2561 สปภ. นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สปภ. หน.ฝมส. หน.ฝสว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนและบริหารจัดการ” ณ ห้องอู่ทอง 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประมาณ 40 หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย จำนวน 111 คน
โดยมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ ในการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบให้บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบองค์รวม องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านสังคม ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และการโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงรูปแบบความร่วมมือ ทั้งหน่วยนโยบาย และหน่วยปฎิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้วางแผนและตัดสินใจต่อกิจกรรมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในทุกมิติของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน

ปรีย์วรา รายงาน