9 พฤษภาคม 2561 ทีม สทอภ. โดย นายณัทธร แก้วภู่ นางสาวธนตรากรณ์ ตราช่าง และนางสาวอัจฉรา ผ่องปิยะสกุล เข้าพบนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด ณ สำนักงานประมงจังหวัดตราด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม
คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 / 2561 เกี่ยวกับการพิจารณาออกประกาศกำหนดเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด ปี 2561 ที่จะจัดในวันรุ่งขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบูรณาการวางแผนการจัดการประมงและกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งในอ่าวตราด ทีมงาน สทอภ. จึงได้นำเสนอระบบบริหารการจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเล จังหวัดตราด Trat Portal พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ในปี 59, 60 และ 61 เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด

10 พฤษภาคม 2561 ทีม สทอภ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการจาก ทัพเรือภาคที่ 1 อัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ เจ้าท่าตราด ทสจ.ตราด อบจ.ตราด ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประมงจังหวัดตราด นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตราด และพิจารณาออกประกาศ ตามมาตรา 56 และมาตรา 71 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการประกาศพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ การกำหนดชนิดเครื่องมือประมง พื้นที่ทำการประมง ระยะเวลการทำประมง ตลอดจนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในส่วนของ สทอภ. เพื่อเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบูรณาการการวางแผนจัดการประมงและกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งในอ่าวตราด ทีม สทอภ. จึงได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด ในการกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่ง ของปี2559 2560 และร่างปี 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเป็นกฎกระทรวงแนบท้ายต่อไป