สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมการใช้งาน Mobile Application Forest Fire Monitoring : แจ้งเหตุไฟป่าหมอกควัน เพื่อเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า ตามโครงการ “ทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561” จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 โดยกลุ่มเป้าหมายด้วยกัน 3 อำเภอได้แก่ อ.ดอกคำใต้, อ.จุน และ อ.ภูกามยาว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม มุ่งหวังการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมประชารัฐ ด้วยกลไกเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นมิติใหม่ในการทำงานแบบประชารัฐที่แท้จริง โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคม ทุกระดับ