นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Mobile Application Forest Fire Monitoring : แจ้งเหตุไฟป่าหมอกควัน รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลตำบลงิม โดยมีผู้แทนทีมประชารัฐ อ.ปง และ อ.เชียงม่วน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน นายอำเภอปง ได้ให้แนวทางและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้อง อ.ปง ซึ่งมีพื้นที่ 7 ตำบล 88 หมู่บ้าน และ Hospot เกิดขึ้นมากที่สุดในจังหวัดพะเยา หน่วยงานท้องที่-ท้องถิ่น ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้ตั้งหน่วยตรวจสอบ 77 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟป่าหมอกควันมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สุขภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกท่านที่มาอบรม ทั้งอ.ปง และเชียงม่วน ร่วมด้วยช่วยกันติดตาม ตรวจสอบ เป็นหูเป็นตา ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปิดใช้งานได้จากมือถือ
Forest Fire ที่ จิสด้าพัฒนามานี้ จะเป็นตัวช่วยให้ทุกท่านได้ทราบพื้นที่เกิดไฟป่า หมอกควัน รวมถึงแจ้งเหตุจุดเกิดไฟ ได้ทันท่วงที เป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่เรียกว่า ทีมประชารัฐ ในวันนี้
ผลจากการอบรมตามโครงการ “ทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561” จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดการใช้งานระบบได้จริง การอบรมจึงมีการแบ่งทีมประชารัฐ จำลองสถานการณ์ให้มีการเข้าถึงพื้นที่เกิดป่าและแจ้งเหตุโดยเร็ว เป็นรูปแบบตามอนวทางการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80% สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และจะนำระบบฯ ไปขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป