นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งาน Mobile Application Forest Fire Monitoring : แจ้งเหตุไฟป่าหมอกควัน รุ่นที่ 4 ณ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยมีผู้แทนทีมประชารัฐ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน นายอำเภอเชียงคำ กล่าวว่า พื้นที่อ.เชียงคำ มี 10 ตำบล 135 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมาก็เพิ่งประสบภัยพิบัติพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้ล้ม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความแปรปรวนของธรรมชาติ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง พี่น้องประชาชนทุกคนต้องเตรียมการรับมือและรู้เท่าทัน และสำหรับในวันนี้เรื่องไฟป่าหมอกควันเป็นวาระร่วมของภาคเหนือ มีผลกระทบต่อพื้นที่ แม้ว่า อ.เชียงคำ และอ.ภูซาง จะเกิดจุดความร้อนน้อย แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ ต้องร่วมด้วยช่วยกันสานพลังการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ และใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ ต้องขอขอบคุณจิสด้า และ ปภ. ที่นำระบบแจ้งเหตุไฟป่า มาอบรมให้กับพี่น้องประชาชน จะเป็นอีกเครื่องมือต่อการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข่าวสาร และการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันระดับพื้นที่ และขอฝากจิสด้าช่วยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน แนวทางเลือกที่เหมาะสม ต่อการผลิตภาคการเกษตรของ อ.เชียงคำด้วย การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้าน นายอำเภอจะทำความเข้าใจและคัดเลือกผู้นำและพื้นที่ที่สนใจพัฒนาระบบเกษตรแบบผสมผสาน ที่บูรณาการ ติดตามตรวจสอบ ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากจิสด้า
ผลจากการอบรมตามโครงการ “ทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561” จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 4 โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดการใช้งานระบบได้จริง การอบรมจึงมีการแบ่งทีมประชารัฐ จำลองสถานการณ์ให้มีการเข้าถึงพื้นที่เกิดป่าและแจ้งเหตุโดยเร็ว เป็นรูปแบบตามแนวทางการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 % สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และจะนำระบบฯ ไปขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป