สทอภ. ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม “การติดตามประเมินผลการดำเนินโรงการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน” เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสนับสนุนสนุนการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G – Social) ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน และนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล กชช .2ค เชิงลึกโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม และผู้นำชุมชนจากตำบลดอนนางหงส์และตำบลนาถ่อน ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม