สทอภ. นำโดย นายอนุสรณ์ รังสิพาณิชย์ ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 “การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจครบวงจร” ณ ห้องประชุม Fortrop ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ ๖๐ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดพื้นที่ส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับไม้เศรษฐกิจทั้งในเขตพื้นที่ป่าไม้และนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านตลาด รวมไปถึงข้อติดขัด และอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Cr. ปรีย์วรา คำลือ