สทอภ. โดย PM สังคม มิ่งขวัญ กันธา , ประภาพร ภาชีรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สายงานด้านการข่าวประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อผลักดัน ส่งเสริม สร้างความเข้าใจในบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และช่องทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการแบบองค์รวม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า นายทหารด้านการข่าว มีความสนใจ เข้าใจ และต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ระบบ เครื่องมือ ที่ สทอภ. ให้บริการ ด้านผู้บริหาร น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ มีความสนใจและต้องการออกแบบพัฒนาSolution เชิงบูรณาการ เพื่อใช้วิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพพื้นที่ ในโครงการฯ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สทอภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะเป็นกลไกสำคัญต่อภารกิจงานของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อร่วมกันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย รวมไปถึงความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป