ระหว่างวันที่ 27-31/01/62 โดย ฝมส. ฝศก. (นายฤกษ์ชัย นธีนาม , นายนรเชษฐ์ อัจจิมา , นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา) ได้ลงพื้นที่บ้านแม่หลุ ต.กองแแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินทำกินของประชาชน ร่วมกับ ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ทีมอบต.แม่ศึก ทีมภาคีเครือข่าย ทีมสำรวจรังวัดชุมชน และชาวบ้านแม่หลุ

ได้ดำเนินการจัดประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ชาวบ้าน และทีมสำรวจรังวัดชุมชน นอกจากนี้ยังได้อบรมการใช้งานเครื่อง GPS และการจดบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ รวมถึงการวางแผนและแบ่งทีมเดินสำรวจข้อมูลรายแปลง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนบ้านแม่หลุ โซนบ้านใหม่ป่าช้า โซนบ้านห้วยทราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 25 คน ช่วงเย็นได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลค่าพิกัดจากเครื่อง GPS เพื่อขึ้นรูปแปลงที่ดินทำกิน สรุปผลและวางแผนดำเนินการในวันต่อไป

มีการแบ่งทีมเดินสำรวจข้อมูลรายแปลง ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนบ้านแม่หลุ โซนบ้านใหม่ป่าช้า โซนบ้านห้วยทราย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ทีม และในส่วนของทีมจิสด้า ดำเนินการขึ้นรูปแปลงจากข้อมูลที่ได้จากเครื่อง GPS และช่วงเย็นทำการรวบรวมข้อมูล สรุปผลและวางแผนดำเนินการในวันต่อไป จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ในวันนี้สามารถเดินเก็บข้อมูลรายแปลง ได้มากกว่าเมื่อวาน แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของการจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเล็กน้อย (ใส่ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน)

นำข้อมูลที่ขึ้นรูปแปลงแล้วเสร็จ ให้ทีมสำรวจได้ทำการตรวจสอบ ว่าเหลือพื้นที่ไหนบ้างที่ยังไม่ได้เดินสำรวจ แล้วทำการแบ่งทีม โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนบ้านแม่หลุ โซนบ้านใหม่ป่าช้า โซนบ้านห้วยทราย ในส่วนของทีมจิสด้า ดำเนินการขึ้นรูปแปลงจากข้อมูลที่ได้จากเครื่อง GPS ช่วงเย็นทำการรวบรวมข้อมูล สรุปผลและวางแผนดำเนินการในวันต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น คาดว่าเหลืออีกไม่เยอะก็จะครบทั้งหมด และจะมีการเก็บตกข้อมูลของปีที่แล้วเพิ่มเติมด้วย

ดำเนินการขึ้นรูปแปลงจนแล้วเสร็จ พบว่าได้ขึ้นรูปแปลงจนครบทั้งหมู่บ้านแล้ว ในวันที่ 30/01/62 ช่วงเช้าจึงได้เดินทางไป อบต.ปางหินฝน เพื่อไปอบรมการใช้งานเครื่อง GPS โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นายก อบต.ปางหินฝน (นายอุดมชัย มิตรมหายศ) กำนัน ต.ปางหินฝน (นายบุญจู ขวัญปรีดาสกุล) สภาคริสจักร มูลนิธิรักษ์ไทย อบต.แม่ศึก GISTNorth GISTDA ตัวแทนชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน รวมผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 60 คน ในการอบรมในส่วนของจิสด้า ได้พูดถึงการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดระเบียบที่ดิน การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินทำกิน และการดำเนินการที่ผ่านมาของพื้นที่ ต.แม่ศึก และพื้นที่บ้านแม่หลุ ต.กองแขก เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางให้กับ ต.ปางหินฝน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ GISTDA ในที่ประชุม คือ 1. ทางกำนัน ต.ปางหินฝน มองว่าการที่ GISTDA ลงมาช่วยในพื้นที่ จะช่วยทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตเคยมีการเดินจับ GPS มาแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม 2. ทาง ต.ปางหินฝน อยากจะทำเรื่องขอยืม GPS จาก GISTDA โดยจะทำหนังสือผ่านทาง อ.แม่แจ่ม

ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้าน ณ โรงเรียนกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ โดยนำข้อมูลแปลงที่ดินทำกินทั้งหมด ของปีที่แล้ว (ปี61) และปัจจุบัน (ปี62)ที่ได้ทำการขึ้นรูปเสร็จแล้ว ไปแสดงให้ผู้นำชาวบ้าน ชาวบ้านบ้านแม่หลุ ทีมอาสา ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และได้ทำการแก้ไขข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาด รวมทั้งชี้แจงว่าข้อมูลทั้งหมดจะนำไปทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้เรียบร้อย และจะส่งคืนข้อมูลมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง โดยมีผู้เข้ารวมประชุม ประมาณ 25 คน

นรเชษฐ์ ฝมส. รายงานจากบ้านแม่หลุ