พิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

   4 ตุลาคม 2560 สทอภ. นำโดย ผจก.PM สังคม ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล พร้อม มิ่งขวัญ กันธา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนคนแม่แจ่ม หน่วยงานหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน เป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมออกแบบแนวทางให้เกิดความชัดเจนในแผนงาน ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ สร้างโมเดลการพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs in Action) พร้อมผู้นำภาคประชาชนคนแม่แจ่มได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายระดับชาติ สู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง