พิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ กรมการพัฒนาชุมชน

  3 ตุลาคม 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ห้องประชุม 5001 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือGISTDA และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชุมชน ในมิติด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างGISTDA กับ กรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ว่า “กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงลึกระดับชุมชน/หมู่บ้าน เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ที่มีข้อมูลตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมได้ในทุกมิติ แต่การจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรนั้น จำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ ชุดข้อมูล ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ความเหลื่อมล้ำของประชาชนคนไทย โดยมีการนำเสนอและแสดงผลในรูปแบบแผนที่ และข้อมูลสถิติที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรของประเทศได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า SDGs ร่วมกันนั่นเอง”

  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. และกชช. 2ค  โดยกรมการพัฒนาชุมชนนั้นมีฐานข้อมูลที่ถือได้ว่า เป็น Big Data ของประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งกว่า 26 ปีที่ผ่านมานี้ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่จะทำอย่างไรที่จะนำไปสู่การใช้งานผ่านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ และเรามั่นใจว่า GISTDA จะมาช่วยเติมเต็มให้เกิดคุณค่าต่อการทำงานร่วมกัน ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง กรมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรม หรือองค์ความรู้ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์กับประเทศชาติ ต่อไป”