วันที่ 23 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจตุพล ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานระดับจังหวัดเข้าร่วมบูรณาการ ได้แก่ พมจ., สถิติ , สาธารณสุข , ศึกษา , กศน. , เกษตร , ผู้นำอช. , พาณิชย์ แรงงานจังหวัด และปกครองท้องถิ่นรวมทั้งส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชนและฝ่ายความมั่นคงทางสังคม Gistda (นางสาวปรีย์วรา คำลือและนางสาวอลิษา เสมานารถ) เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศช่วยเพื่อความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ ด้วยการใช้ปัญหาในเรื่องการมีรายได้ตกเกณฑ์จปฐ.(38,000บาท/ครัวเรือน/ปี) ของประชาชนเป็นตัวตั้ง ทำให้หน่วยงานบูรณาการระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชมองภาพเดียวกัน แสดงความคิดเห็น และสรุปการให้ความเห็นออกมาเป็นนครศรีฯโมเดล โดยมีการคัดกรองข้อมูลที่มีอยู่เบื้องต้นในเรื่องของครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้งหมดของจังหวัด จำนวนทั้งหมด 3,635 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้จำนวน 383 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 367 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 2,763 ครัวเรือน และมีแผนจะลงเฉพาะครัวเรือนที่พัฒนาได้จากทั้งหมด 16 อำเภอที่ตกเกณฑ์ก่อน ทั้งนี้ทีมงานGistda ได้นำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่สามารถนำมาช่วยสนับสนุนการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยการวิเคราะห์เชิงกายภาพ และวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยระบบ G-Social ที่ใช้เป็นเครื่องมือได้อีกทางหนึ่งด้วย

และในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทีมงานยังได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแฟ้มครัวเรือน รวมทั้งการเก็บค่าพิกัดหลังคาเรือนที่เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้เป้าหมายด้วย การระบุตำแหน่งด้วยGPSอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยคณะทำงานของจังหวัด จำนวน 11 ครัวเรือน  ในพื้นที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช