สทอภ.โดยมิ่งขวัญ กันธา รก.หน.ฝภส. เข้าร่วมประชุมหารือภาคีการจัดการร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ “เตรียมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน” ณ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคีการจัดการร่วม (Co-Management) ทั้งส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม , ส่วนราชการท้องถิ่น อบต.แม่ศึก , ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ (GIST North) , มูลนิธิรักษ์ไทย , สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ร่วมหารือการดำเนินงานปี61 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การดำเนินงานข้อมูลรายแปลงที่ดิน ต.แม่ศึก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนส.ค. 61 ครบทั้ง17 หมู่บ้าน และในปี 62 ยกระดับพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งเดียวกัน โดยขอภาคีความร่วมมือยังคงเป็นที่ปรึกษา และจิสด้า ช่วยดำเนินการติดตามประเมินผลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2. การดำเนินขยายผลการสำรวจพื้นที่ทำกินในเขตบ้านแม่หลุ ต.กองแขก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการสำรวจรายแปลงที่ดินทำกินได้ภายในเดือน มิ.ย. 61 โดยทีมนายอำเภอแม่แจ่ม นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ทีม อบต.กองแขก จะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม (คน/งบประมาณ/กระบวนการชุมชน)
3. การดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน “ชาวแม่แจ่มร่วมกำหนดและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน” โดยกำหนดวันจัดสัมมนาฯ 25 พ.ค. 61 ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ที่31 กลุ่มเป้าหมาย 250 คน รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนปี 62
4.โครงการจากกระทรวงเกษตรฯ (รมช.กษ.:ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ที่มีแผนจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนรูปธรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่แม่แจ่ม ในเบื้องต้นนายอำเภอแม่แจ่ม จะดำเนินการวางแผนจัดตั้งคณะทำงานร่วม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คู่ขนานไปกับการสร้างความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ช่องทางการสื่อสาร เปิดพื้นที่กลางให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ก่อน Kick Off โครงการฯ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. 61
นอกจากการประชุมหารือในครั้งนี้แล้ว ทางภาคียังได้รับเกียรติจากนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์คอฟฟี่ บ้านแม่หลุ ต.กองแขก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสตร์ ได้ลงมาตรวจราชการเยี่ยมชมพื้นที่และลิ้มลองรสชาติพยัคฆ์กาแฟ ซึ่ง จิสด้า และทีมภาคีได้รายงานประเด็นความคืบหน้าการทำงานด้านการสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บูรณาการองค์ความรู้อื่น ๆ เป้าหมายร่วมเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่า สร้างความชัดเจนแนวเขตที่ดินทำกินของประชาชน ต.แม่ศึก ยกระดับการพัฒนาอาชีพ แนวทางเลือกภาคเกษตรที่เหมาะสมความศักยภาพบริบทพื้นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับฟังเรื่องราวของกาแฟจากพี่กฤษฎิ์ พยัคกาฬ รองประธานกลุ่มฯ และผู้ปลูกกาแฟออแกนิค บ้านแม่หลุ ที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่แจ่ม ท่านผู้ว่าฯ กล่าวให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนที่มาช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นแม่แจ่ม และให้ข้อสังเกตจะรักษาอัตลักษณ์ของพยัคฆ์กาแฟได้อย่างไร สู่สินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มาจากพื้นที่แม่แจ่ม เพื่อสร้างมูลค่า คุณค่า ต่อคนในชุมชนและผู้บริโภค ในยุคที่มีการแข่งขันด้านตลาดที่สูงมากในปัจจุบัน

Cr. ขวัญเดียว : จิสด้า รายงาน