23 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

  สทอภ. นำโดย ผสทอภ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 และได้เสนอในวาระ เรื่อง การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้มติในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการดำเนินการบูรณาการที่ใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อสนันสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ผ่าน Marine Portal และมอบหมายให้ สทอภ.และกรมการพัฒนาทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

Cr. ชลธิชา เมฆนิล