สทอภ. นำโดย PM สังคม และ ฝ่ายภูมิสังคม ร่วมกับภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน-ป่าไม้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่าคนมากขึ้นแต่ที่ดินมันมีเท่าเดิมและเราอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ พื้นที่แม่แจ่มมีการบุกรุกสูงมาก เราต้องหยุดการบุกรุกทำลายป่าโดยใช้แนวทางในการจัดทำข้อมูลที่ดินโดยภาคประชาชนในเขตที่ดินของรัฐทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม เพื่อนำไปสู่แนวทางเลือกที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิถีการผลิต การเฝ้าระวังรักษา ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรโดยข้อมูล/ระบบและองค์ประกอบเชิงพื้นที่เชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนบูรณาการอย่างแท้จริง จึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้จริง สร้างประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยังทรงคุณค่าเสมอหากร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจกับประชาชนคนในพื้นที่ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของคนในพื้นที่
จิสด้า เล็งเห็นศักยภาพของชุมชน เชื่อมั่นในกลไกการจัดการร่วมโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และรับประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน 30 หย่อมบ้าน มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม พื้นที่ภูเขาสูงชัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า ด้วยความมุ่งหวังของนายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์ นายกอบต.แม่ศึก อยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ทั้งมิติทรัพยากรที่ดิน น้ำ ป่าไม้ และภาคการเกษตร ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล ลดการบุกรุกใหม่ ลดการเผาตอซังข้าวโพด ปรับวิถีการผลิตการเพาะปลูก มีแนวทางเลือกที่เหมาะสมความศักยภาพ และความต้องการของชุมชน “เพราะเราเชื่อมั่นว่าข้อมูล/แผนที่ คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและจัดทำได้ โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง”