15 มิ.ย 2561 : ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
เรือโท ศตวรรต อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทรัพยากร” ท่านได้กล่าวถึงบทบาทความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ตามแนวนโยบายของรัฐ
โดยผ่านเครื่องมือที่จิสด้า ได้พัฒนาขึ้นมา ที่เรียกว่าระบบ G-Social ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้ เข้าถึงทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ท่านเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่างานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงบริบทความสอดคล้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยองในหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมทิ้งท้ายให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

     

สำหรับ จิสด้า ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อน ผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รองผู้อำนวยการจิสด้า นางสาวสุภาพิศ ผลงาม กล่าวปาถกฐาพิเศษ ในหัวข้อ”เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร” การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเชื่อมโยงบูรณาการจากระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เป็นความมุ่งหวังของ จิสด้า ที่จะเป็นกลไกร่วมออกแบบ วางแผน และพัฒนา Solution และ Platform ที่มาจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับองค์ความรู้อื่น หน่วยงานต่างๆ และที่สำคัญกว่านั้น “การพัฒนาคน” คือหัวใจของการพัฒนาในทุกๆด้าน จิสด้าก็เช่นกันที่จะไม่หยุดพัฒนา และพร้อมจะบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และในวันนี้ได้สร้างมิติใหม่ของการบูรณาการระดับหน่วยงาน จิสด้า จับมือกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอ “กลไกชี้วัดเพื่อพัฒนาชุมชนสู่มิติการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก” โดยน.ส.ดวงใจ พัทมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมและด้านอื่นๆ จาก กชช.2ค , จปฐ. ในปัจจุบันทำได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศด้านการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Internet ทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนชาวไทยสามารถเข้าไปที่เวปไซต์ ebmn.cdd.go.th และกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานพันธมิตรความร่วมมือกับ จิสด้า มีความยินดีที่จะร่วมบูรณาการกับทุกระดับทุกภาคส่วนเช่นเดียวกัน

     

และในวันนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ร่วมทดลองใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อลดควาเหลื่อมล้ำทางสังคมและรักษาความมั่นคงของทรัพยากร : G-Social : ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในรูปแบบ Web Application https://gsocial.gistda.or.th และ Mobile Application สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมกันนี้ได้เปิดพื้นที่กลางสำหรับร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่กับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจ.ระยอง ยังมีประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ การเข้าถึงน้ำประปา การวางโครงข่ายน้ำประปาที่ขาดประสิทธิภาพ ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การที่จังหวัดระยองจะก้าวไปสู่เมืองนวัตกรรม เมือง Smart city จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทุกแขนง มาบูรณาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง สมดุล และเป็นธรรม

    

Cr. ทีมงาน PM สังคม : จิสด้า รายงาน