วันที่ 7-9 ก.พ. 2562 สปภ. นำโดย นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล (ผอ.สปภ.) นางมิ่งขวัญ กันธา (รก.หน.ฝมส.) น.ส.ปานวาด นิติกุล น.ส.ประภาพร ภาชีรัตน์ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา น.ส.ชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ และ ฝภป. นำโดย นายภาคภูมิ เหล่าตระกูล และ นายพศพงศ์ ธรรมาภิรัชต์ เข้าร่วม “กิจกรรมบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ติดตาม การบริหารจัดการและการตัดสินใจ สำหรับผู้ใช้ตาม MOU ข้อสั่งการ การร้องขอ การใช้งานในระดับต่าง ๆ” ณ โครงการร้อยใจรักษ์@ห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเชิงลึก ได้แก่ เศรษฐกิจของชุมชน,รายได้,อาชีพ,การศึกษา ฯลฯ

ในการนี้ ผอ. สปภ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนกับผู้แทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยทาง มูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดส่งฐานข้อมูลรายละเอียดที่ได้จัดเก็บให้กับ สทอภ. ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ หรือ Platform ที่สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์และแสดงผลฐานข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (Mockup) ใน 3 พื้นที่โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ดอยตุง, ปางมะหัน-ปูนะ, ร้อยใจรักษ์ (ห้วยส้าน) พร้อมทั้งเสนอช่องทางการเชื่อมโยงกับโครงการ Theos 2 ด้านความมั่นคง ด้วยการใช้เทคโนโลยีภาพดาวเทียม หรือ sensor อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการชี้เป้าเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตำแหน่งพื้นที่ยาเสพติด จุดค้นพบยาเสพติด ออกแบบและวิเคราะห์ Model ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ห้วยส้าน

Cr.ปานวาด รายงาน