Thailand Social Expo 2018

จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ Hall 5-8 เมืองทองธานี

วันที่ 5 สิงหาคม61 : สทอภ. โดย PM สังคม ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ Hall 5-8 เมืองทองธานี นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดแสดงผลงานทางสังคม เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้นำเสนอรูปธรรมความสำเร็จ และร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่าย พร้อมการวิพากษ์จากภาคีวิชาการ และภาคการสื่อสาร เป็นการรวมตัว รวมกลุ่ม ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เพื่อแสดงให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เห็นความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ต่อการรวมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ ด้วยนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Self-managed community innovations toward Sustainable Development Goals)

   

สำหรับงานวันสุดท้ายในวันนี้ ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ พอช. ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปใน 6 ด้านที่ประชาชนอยากได้ ไม่ว่าจะเป็น แก้จน , แก้เหลื่อมล้ำ , แก้โกง , ปฏิรูปราชการ , สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างอนาคต ในวันนี้ท่านมุ่งเน้นในส่วนการแก้จน สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยมี 20 โครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีแนวทางเลือกของการประกอบอาชีพ รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงรุกในระยะสั้นที่จะถึงนี้ ท่านจะนำกฎหมายธนาคารชุมชน สวัสดิการชุมชน รวมถึงนโยบายปลูกไม้มีค่าและตัดในที่ต้นเองได้โดยไม่ผิดกฏหมาย เข้าสู่การประชุมชนครม. ในรอบต่อไป ในครั้งนี้ ทางเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 5 ภาค ได้ยื่นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

Cr. PM สังคม รายงาน