การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area based) กลุ่มตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ โรงแรม สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

                             

วันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้แทน สทอภ. นำโดย นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ นางสาวปานวาด นิติกุล นายนรเชษฐ์ อัจจิมา และนางสาวญาติกานต์ ฉวีวงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area based) กลุ่มตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ โรงแรม สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน
ในการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้ำและหน่วยงานด้านน้ำของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ความพร้อมของแผนงานโครงการตลอดจนจัดลำดับความสำคัญ (priority) ของแผนงานโครงการตามแผนระยะเร่งด่วน 5 ปี ในพื้นที่พิเศษ (Area based) ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯที่มีความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยข้อสรุปจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะได้ถูกจัดทำเป็นแผนการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่สำคัญที่มีปัญหาด้านน้ำ(แผน5ปี พ.ศ.2562-2566) โดยที่ สทนช. จะเสนอแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้พิจารณา ในช่วงเดือน พ.ย.2561
ในการนี้ สทอภ. มีบทบาทสำคัญและร่วมอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ (Area based) ตั้งแต่ระยะแรก โดยการนำฐานข้อมูพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามสถิติการเกิดย้อนหลัง มาใช้เป็นปัจจัยหลักในการจัดพื้นที่พิเศษ ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน GGP และพื้นที่ตามนโยบายที่รัฐให้ความสำคัญ พร้อมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูล GIS พื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำในภาพรวมทั้งประเทศบนพื้นที่พิเศษ (Area based) ให้กับ สทนช. ในการประกอบการพิจารณาเลือกพื้นที่พิเศษ(Area based)ในระดับนโยบายต่อไป ในส่วนของแผนในการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สทอภ. และ สทนช. ในปี 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ของ สทนช. ที่จะจัดทำแผนกิจกรรมร่วมกันต่อไป