ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.2561 นำโดย นางมิ่งขวัญ กันธา ผช.ผจก PM สังคม น.ส.ปรีย์วรา คำลือ และน.ส.ณัฏฐา อันพาพรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการตาม MOU กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย “การประชุมปฏิบัติการการใช้ภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการชุมชน” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการชุมชนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

    

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่เป้าหมาย (10 จังหวัดนำร่อง) จ.อุทัยธานี มีทั้งหมด 8 อำเภอ 9 ตำบล 290 หมู่บ้าน พบว่า 273 หมู่บ้าน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 พบครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 38,000 บาทต่อปี 2,459 ครัวเรือน อยู่ลำดับที่ 3 ของประเทศ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่

    

การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ระดับตำบล ในปัจจุบัน เป็นไปตามบริบทในพื้นที่หรือไม่ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างไร ทำเช่นไรที่จะให้คนในชุมชนเอง ได้เข้าใจ เข้าถึง ร่วมคิด วิเคราะห์ บริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคตต่อไป