ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (พชช.)

ณ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

   

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 : สทอภ. โดย PM สังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (พชช.) ณ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่1/2561 วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมคณะกรรมการระดับชาติชุดนี้ ซึ่งมีการประชุมปีละครั้ง ในครั้งนี้จะเป็นการรายงานความคืบหน้าในการใช้งานข้อมูล จปฐ. และกชช 2ค. การบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้ง 22 หน่วยงานด้วยกัน ในครั้งนี้ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. โดย นางมิ่งขวัญ กันธา ในฐานะผู้แทนสำรอง ได้รายงานผลความคืบหน้า ผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. แสดงผลเชิงพื้นที่ในระบบ G-Social รวมถึงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์สาเหตุของครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี60 (38,000/คน/ปี) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเห็นถึงประโยชน์จากระบบ G-Social และขอขอบคุณ สทอภ.ที่ได้ดำเนินการประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวให้ง่าย สะดวก และเป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดย สทอภ. ได้มอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฯ ให้กับผู้แทนจาก 22 หน่วยงาน และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยประธานการประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อร่วมบูรณาการ ออกแบบ วางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ และการสุ่มตรวจในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ของข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ที่เป็นฐานข้อมูลที่ใหญที่สุดของประเทศ มีการจัดเก็บทุกปี ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน และในปี2564 จะมีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบในเครื่อง Tablets ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ CAT นำร่องปี2562 ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการสอบถามผู้บริหาร CAT ทราบว่าในระบบการสำรวจข้อมูล จปฐ. นั้นจะมีเทคโนโลยี Location Based Service (LBS) ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่ สทอภ.ได้เสนอมานาน แต่ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน จึงยังไม่มีข้อมูลนี้ในฐานข้อมูล จปฐ. ซึ่งท่านประธานการประชุมได้กล่าวว่า ในอนาคตตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ การพัฒนาก้าวล้ำของเทคโนโลยี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบจะเป็นฐานข้อมูลหลัก เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทุกดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต และตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ตามกรอบและเป้าประสงค์ของ UN ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน บูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย