วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท สทอภ. โดยนายณัทธร แก้วภู่ น.ส.ธนาตรากรณ์ ตราช่าง และน.ส.พัชรินทร์ เมธิอภิรักษ์ ได้มาจัดฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดตราด (TRAT PORTAL) และการใช้งานข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ให้กับบุคลากรของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, เครือข่ายอ่าวตราด, บุคคลากรจากสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง), ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด, สำนักงานประมงจังหวัดตราด และหน่วยงานในพื้ยที่ เพื่อใช้ Application และข้อมูลเชิงพื้นที่ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการนำไปใช้ประโยขน์ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน

— ณัทธร–ธนตรากรณ์–พัชรินทร์ ฝทธ./สปภ. ร่วมรายงาน —