มีการรายงานและนำเสนอแนวทางรูปแบบ กลไก ข้อมูล เครื่องมือ และงบประมาณ : กขคง สำหรับการจัดทำแผนบูรณาการลดเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.61
👉15 อำเภอ ในจังหวัดน่าน จำนวน 1,212 ครัวเรือน เป้าหมายในแผนระยะยาว ติดตาม 3 ปี (2562-2565) วิเคราะห์จัดกลุ่มครัวเรือนที่ส่งเสริมพัฒนาได้ 329 ครัวเรือน
👉อ.เวียงสา จำนวน 208 ครัวเรือน ครัวเรือนที่พัฒนาได้ 56 ครัวเรือน สงเคราะห์ 121 ครัวเรือน และไม่จอรับความช่วยเหลือ 28 ครัวเรือน
โดย ทาง สทอภ. นำเสนอรูปแบบกลไก ข้อมูล เครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้สนับสนุน ทางพช.ส่วนกลาง นำเสนอเครื่องมือ Family folder แต่ไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก เนื่องจากทางพช.เวียงสา ได้มีการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ คงเหลือในการเชื่อมโยงในรูปแบบเชิงพื้นที่ ตำแหน่งหลังคาเรือน การวิเคราะห์จัดกลุ่มความต้องส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน จากนั้น ทางพช.เวียงสา พาคณะเข้าเยี่ยมครัวเรือนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จัดเก็บค่าพิกัด ถ่ายรูปบ้าน และหัวหน้าครัวเรือน ในพื้นที่