โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการติดตามและรายงานความก้าวหน้ามติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการของประธาน กนช.

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ และนางสาวปานวาด นิติกุล ฝภส./สปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและรายงานความก้าวหน้ามติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการของประธาน กนช. ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประมาณ 80 คน จาก 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จนนำไปสู่แนวทางการการแก้ไขปัญหาภายใต้การดำเนินงาน ตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางที่ สทอภ.จะนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานร่วมกับ สทนช และทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับบุคคลากรภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป