วันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา สปภ./ฝมส. เป็นผู้แทน สทอภ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี กิจกรรมสัมมนา “รวมพลคนบูโด” ณ ห้องพญาตานีโรงแรม southern view จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ภาคประชาชนในความจริงใจของภาครัฐ ต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และคณะทำงานทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโฉลดที่ดินให้แก่ชาวบ้านที่อยู่นอกเขตอุทยานฯ จากการเดินสำรวจของกรมที่ดิน จำนวน 50 ราย และมอบหนังสือการรับรองการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินจากคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ระดับอำเภอ 9 อำเภอ 3 จังหวัด นอกจากนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) การบรรยายเรื่อง “ความจริงใจของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาที่ดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี” โดยนายแพทย์ สมหมาย บุณเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต. 2) การบรรยาย เรื่อง “หลักการในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกเขตป่าสงวนหรือป่าอุทยานแห่งชาติประกาศทับ” โดยพลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ที่ปรึกษสเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ และ 3) การบรรยายเรื่อง “แรงบันดาลใจในการทำความดีรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยนายจตุพล ชมภูนิช

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและตรรกะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ : ศอ.บต.) โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน ด้วยความจริงใจซึ่งกันและกัน