โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

วันที่ 10 กันยายน 2561 สปภ. โดย นางสาวปานวาด นิติกุล และนางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ ฝ่ายความมั่นคงทางสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ” ณ ห้องประชุมเกาะกลาง โรงแรมกระบี่ เบย์ ฟร้อนท์จังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 50 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง สตูล และภูเก็ต โดยการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ทำให้รับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่า การวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ (Area based) ในพื้นที่ภาคใต้นี้ ได้พิจารณาจากการประสบปัญหาจริงในพื้นที่ เพิ่มเติมจากปัจจัยหลักที่นำมาวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การลุกล้ำเส้นทางน้ำ พื้นที่น้ำทะเลหนุน ปัญหาดินสไลด์ในช่วงฤดมรสุม ปัญหาน้ำหลาก ขาดน้ำอุปโภคบริโภคในภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาค ไม่ค่อยพบปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก