สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอระวังไฟแปลงปลูกป่า FPT 33 บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าถูกทำลาย ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากการบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย เผาป่า และอยู่อาศัย รวมจำนวน 1 หมื่น 4015 ไร่ ในปี 2548 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน ฟื้นฟูป่า โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ปลูกป่าในใจคน ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาทำความเข้าใจกับชาวไทยภูเขา ในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นป่าใช้สอย จำนวน 1 พันไร่ พื้นที่ปลูกชาน้ำมัน จำนวน 585 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์ 1 หมื่น 142 ไร่ ที่อยู่อาศัยและทำกิน จำนวน 2 พัน 288 ไร่ มีการย้ายพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ที่อยู่บนพื้นที่สูงต้นน้ำ ให้มาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมด้านล่าง และ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการรักษาป่า จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใช้ ในการดูแลป่า อาทิ การไม่บุกรุกทำลายป่า ดับไฟป่า และทำแนวป้องกันไฟ ร่วมกันปลูกป่าเสริมเพิ่มเติม และใช้วิธีการปลูกป่าแบบไม่ปลูก คือป้องกันชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นเอง นอกจากนี้ ชาวไทยภูเขาทุกคนร่วมกันปฏิญาณตนในการรักษาป่า ปัจจุบันป่าเจริญเติบโตขึ้นร้อยละ 80

นอกจากนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA “จิสด้า”) จัดทำลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER “ทีเวอ”) ที่พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อติดตามผลการปลูกป่า ประเมินความสมบูรณ์ของป่า และ ประเมินคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นผลจากการป้องกันไม่ให้ป่าถูกทำลาย และการเติบโตฟื้นฟู ขึ้นของป่าไม้ในพื้นที่โครงการ ถือว่าเป็นโครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน)

จากการประเมินเบื่องต้น คาดว่าจะได้คาร์บอนเครดิตปีละ 50,000 ตันต่อปี ในอีก 3 ปี หลังการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER โดยคาร์บอนเครดิตนี้ สามารถขายให้กับผู้ที่สนใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าในประเทศไทยแบบมีส่วนร่วม  สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต สามารถนำไปใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่า เฝ้าระวังไฟป่า และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

                                             

Cr. จากหัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง