รอง ผสทอภ.(สุภาพิศ ผล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมีนายเลิศวิโรจย์ โกวัฒนะ เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ กรมชลประทาน ซึ่งมีคณาจารย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้ นำเสนอตัวอย่างและข้อมูลการประยุกต์ใช้ Big Data Analytics กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
1. ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. ด้านข้อมูลสินค้าเกษตร
3. ด้านข้อมูลพื้นที่ทำกินและพื้นที่เกษตร
4. ด้านข้อมูลน้ำและการชลประทาน
Big data เป็น data ที่มีขนาดใหญ่มาก มีความหลากหลาย และมีความเร็วสูง (volume,variety and velocity) จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกัน ทั้ง Data Scientists และส่วน IT